Wtorek, 16 lipca 2024 r. 198 dzień roku

Strona główna WWW podmiotu Kontakt

  Informacje
Podstawa działania
Statut prawny
Starszy cechu
Władze cechu
Cele i zadania
  Tryb działania
Zadania publiczne
Rejestr, ewidencja, archiwa
  Członkowie cechu
Stan
  Biuletyn
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi
Redakcja biuletynu
Statystyka biuletynu


Wyszukiwanie w BIP'e

Statut prawny

Strona emitowana: 4422
Wydrukuj stronęSTATUT CECHU

I.Postanowienia ogólne

§1

1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego
rzemiosła oraz organizacją pracodawców, z możliwością prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Cech posiada osobowość prawną.
3. Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia
6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i Wojewódzkich Komisjach dialogu społecznego /Dz. U. Nr 100 z 2001 r. z poz.1080 z późniejszymi zmianami/ oraz ustawy z dnia 14 grudnia 1994 z o zatrudnieniu i bezrobociu /Dz. U.Nr 6 z 2001 r.poz.56 z późniejszymi zmianami/.
4. Cech działa na podstawie: ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r. (Dz.U.Nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej \"Ustawą o rzemiośle\", ustaw wymienionych w ust. 3 oraz niniejszego statutu.

§ 2

1. Terenem działania Cechu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Podstawowa działalność Cechu koncentruje się na terenie powiatu poznańskiego, ze szczególnym uwzględnieniem miasta i gminy Swarzędz.

§ 3

1. Cech nosi nazwę \"Cech Stolarzy Swarzędzkich\".
2.Siedzibą Cechu jest Miasto Swarzędz,

§ 4

Cech może być na zasadzie dobrowolności członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu.

II. Zadania Cechu

§ 5

1. Cech współdziała w organizowaniu prawidłowego rozwoju rzemiosła.
2. Do zadań Cechu należy w szczególności:
1/ utrzymanie i podnoszenie godności zawodowej członków,
2/ prowadzenie wśród członków pracy społeczno-wychowawczej
mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego
i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
3/ reprezentowanie interesów członków wobec terenowych i innych organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych,
4/ badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania Cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
5/ udzielenie rzemieślnikom pomocy przy wykonywaniu rzemiosła w drodze udzielenia porad i informacji, wystąpień i interwencji,
6/ rozpatrywanie skarg na działalność członków,
7/ popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, popieranie rozwoju rzemiosł artystycznych, organizowanie konkursów, wystaw,pokazów,
8/ propagowanie, koordynowanie i nadzorowanie przygotowania zawodowego,
9/ współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemieślniczych,
10/ organizowanie i prowadzenie kształcenia praktycznego uczniów rzemiosła, i roztaczanie opieki nad młodzieżą rzemieślniczą,
11/ sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach rzemieślniczych oraz organizowanie szkolenia w tym zakresie,
12/ organizowanie działalności kulturalnej i oświatowej dla członków rodzin, a nadto działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla pracowników Cechu,
13/ delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
14/ zgłoszenie kandydatów na członków do komisji egzaminacyjnych, oraz na rzeczoznawców do wydania opinii w zakresie spraw dotyczących rzemiosła,
15/ dokonywanie na wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków Cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
16/ udzielanie informacji dotyczących warunków wykonywania rzemiosła oraz udzielenie pomocy organizacyjnej rzemieślnikom uruchamiającym zakłady, a w szczególności młodzieży wyszkolonej w rzemiośle,
17/ organizowanie wystaw i stałej działalności wystawienniczej,
18/ wykonywanie zadań innych, wynikających z przepisów szczególnych,
19/ wykonywanie na podstawie upoważnienia Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych i pełnoletnich zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.


I.Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 6

1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być:
a/ rzemieślnicy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Swarzędz na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle, w zakresie stolarstwa i zawodów pokrewnych,
b/ osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą i nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, jeżeli złożą deklaracje i zostaną przyjęte do Cechu na czas określony, nie krótszy niż
1 rok i nie dłuższy niż 3 lata,
c/ wspólnicy spółek cywilnych, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na terenie miasta i gminy Swarzędz, na warunkach określonych w Ustawie o rzemiośle, w zakresie stolarstwa i zawodów pokrewnych.

2. Osoba wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo, o ile nie jest członkiem Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu, a działalność tą prowadzi na terenie miasta i gminy Swarzędz.
3. Członkiem Cechu może być również, osoba, która była członkiem Cechu co najmniej 10 lat i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała wykonywania rzemiosła w stolarstwie.
4. Członkiem Cechu może być również małżonek zmarłego członka Cechu, jeżeli zadeklaruje wolę prowadzenia rzemiosła w zakresie stolarstwa na terenie miasta i gminy Swarzędz.
5. Wpis do rejestru członków Cechu osób wskazanych w § 6 ust. 1 lit.a, lit.b i lit.c oraz w § 6 ust. 2 i ust. 4, następnie na podstawie złożonych przez nich deklaracji, po decyzji Zarządu Cechu.
6. Osoby, o których mowa w § 6 ust. 1 lit.b statutu uzyskując członkostwo Cechu nie mają prawa wybieralności do organów Cechu oraz pozbawieni są możliwości korzystania z obiektów wystawowych Cechu.
7. O przyjęciu lub odmowie przyjęcia kandydata w poczet członków decyduje Zarząd Cechu uchwalą w terminie 30 dni od złożenia deklaracji.
Cech powiadamia kandydata o stanowisku Zarządu w terminie 14 dni od podjęcia uchwały.

§7

1, Członkowie maja prawo:
1/ korzystania a pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 5 statutu,
2/ Wybierania i wybieralności do organów Cechu,
3/ zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia pracy Cechu
4/ wnoszenia odwołań od uchwal Zarządu Cechu - dotyczących
praw członka - do Walnego Zgromadzenia,
5/ obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu stawianych im zarzutów i skarg oraz do udzielenia wyjaśnień,
6/ wglądu w protokóły Walnych Zgromadzeń i rocznych sprawozdań
Zarządu Cechu, protokóły i pisma pokontrolne oraz
sprawozdania z wykonywania zaleceń,
7/ uzyskania od organów Cechu na Walnym Zgromadzeniu, zebraniach
sekcji cechowych lub innych informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,
8/ zadania zwołania Walnego Zgromadzenia na warunkach określonych w
§ 18 ust. 2 p.2.

2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu , który:
1/ został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem
Sadu powszechnego,
2/ został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Koleżeńskiego Sadu Honorowego,
3/ jest członkiem na czas określony.

§ 8

1. Do statutowych obowiązków członka Cechu należy:
1/ stosowanie się do przepisów, uchwal Walnego Zgromadzenia
i Zarządu Cechu,
2/ czynne uczestnictwo w pracach Cechu,
3/ regularne wpłacanie składek cechowych w zobowiązującej wysokości,
4/ podnosić jakość usług oraz kulturę obsługi klienta.

2. W działalności swej członek Cechu powinien przestrzegać:
1/ zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
2/ przepisów prawa obowiązujących przy wykonywaniu rzemiosła.

§ 9

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu rzemiosła.

§ 10

1. Członek zostaje wykreślony z listy członków w przypadku:
1/ cofnięcia lub wygaśnięcia uprawnień do wykonywania rzemiosła
z datą uprawomocnienia się stosownej decyzji wydanej tej sprawie ,
2/ śmierci członka,
3/ w przypadku wypowiedzenia członkostwa przez członka - z datą upływu okresu wypowiedzenia.
2. Członek może w każdej chwili wypowiedzieć stosunek członkostwa.
Wypowiedzenie skierowane do Zarządu Cechu składa się na pismie Wypowiedzenie jest prawne skuteczne na koniec miesiąca, w którym zostało złożone.
3. Na wniosek Koleżeńskiego Sadu Honorowego członek może zostać
wykluczony z grona członków. Wykreślenia i wykluczenia dokonuje Zarząd Cechu,
4. O pozbawieniu praw członkowskich Cech zawiadamia zainteresowanego w terminie 1 miesiąca od daty podjęcia decyzji. Zawiadomienie wysłane listem poleconym winno zawierać uzasadnienie i pouczenie o prawie odwalania się. Uchwala staje się skuteczna z datą doręczenia zawiadomienia. Zwrócenie zawiadomienia wskutek nie podjęcia w terminie względnie nie zgłoszenia zmiany podanego przez członka adresu ma moc prawną doręczenia.
5. Członkowi wykreślonemu lub wykluczonemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
6.Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu.

§ 11

1. Zarząd Cechu może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić członka od obowiązku płacenia składek w całości lub w części na czas określony, a także umożyć składki zalegle.
2.Nie uregulowanie w okresie 1 roku składek członkowskich powoduje wykluczenie członka z Cechu.

§ 12

1. Uchwalą Walnego Zgromadzenia można nadać godność \"Zasłużonego Starszego Cechu\" lub \"Zasłużonego Członka Cechu\" osobom, który położyły szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.
2.Osoby posiadające tytuły honorowe maja prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych Cechu w zakresie przysługującym członkom.

IV. Organy Cechu

§15

1.Organami Cechu są:
A. Walne Zgromadzenie
B. Zarząd
C.Komisja Rewizyjna
D. Koleżeński Sąd Honorowy
2. Członek Cechu może być wybierany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 lit. B,C i D.
3. Wybory starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust. 1 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.
4.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów do podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko glosy oddane za i przeciw uchwale,

A. Walne Zgromadzenie Członków

§14

Walne Zgromadzenie jest najważniejszym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania,

§ 15

1.Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy:
1/ uchwalenie statutu i jego zmian,
2/ podejmowanie uchwał o przynależności do Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej i innych organizacji lub wystąpień z tych organizacji,
3/ wybór i odwołanie starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sadu Honorowego oraz zastępców członków,
4/ określenie wysokości składek cechowych , opłat za świadczenie oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników,
5/ uchwalenie planów i programów rozwoju rzemiosła, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
6/ rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Cechu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie
absolutorium członkom Zarządu,
7/ podejmowanie uchwal w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości ,
8/ podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu, 9/ upoważnienie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną, artystyczną i naukową,
10/ uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, Zarządu Cechu, Komisji Rewizyjnej i Koleżeńskiego Sadu Honorowego,
11/ nadawanie godności \"Zasłużonego Starszego Cechu\" i \"Zasłużonego Członka Cechu\",
12/ rozpatrywanie odwalań członków od uchwal Zarządu Cechu,
13/ wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu rzemiosła,
14/ podejmowanie uchwal w innych sprawach przedstawionych do rozpatrywania przez Zarząd Cechu lub Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą,
15/ rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Koleżeńskiego Sądu Honorowego.
2.Walne Zgromadzenie wybiera delegatów, o których mowa w ust. 1 pkt. 13 na okres kadencji.

§16

Odwołanie członka Zarządu Komisji Rewizyjnej lub Koleżeńskiego Sądu Honorowego - przed upływem kadencji - może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek: 1/4 członków Cechu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 17

1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków - Walne Zgromadzenie
może podjąć uchwalę o jego zastępowaniu zebraniami delegatów.
2. Delegatów wybierają sekcje terenowe na okres kadencji Zarządu.
Przy liczbie członków Cechu do 1000 wybiera się 1 delegata na 4 członków, ponad 1000 do 5000 1 delegata na 6 członków, ponad 1500 wybiera się 1 delegata na 8 członków.
3.Do zebrania delegatów Walnego Zgromadzenia członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

§ 18

1. Walne Zgromadzenie jest zwołane przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6-miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały Zarządu Cechmistrz lub w jego zastępstwie zastępca Cechmistrza.
2.Ponadto Zarząd powinien podjąć uchwalę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na zadanie:
1/ komisji rewizyjnej,
2/ 1/4- ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.
3.Zadanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na pismie z podaniem celu jego zwołania,
4.W przypadkach wskazanych w ust. 2 Walne Zgromadzenie powinno
odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania.
Jeżeli to nie nastąpi, Walne Zgromadzenie może zwołać Komisja Rewizyjna.

§ 19

1.0 czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14- dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się również organizacje których członkiem jest Cech .
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział inne zaproszone osoby.
2 W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy zamieszczać również informacje o wyłożeniu do wglądu w biurze Cechu odpowiednio do porządku obrad następujące dokumenty :
1/ zamkniecie roku rachunkowego za rok ubiegły,
2/ sprawozdanie Zarządu .
3/ list pokontrolny wraz ze sprawozdaniem z wykonania zaleceń,
4/ projekt podstawowych uchwal,
5/ protokół poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

§ 20

1 Walne zgromadzenie otwiera przewodniczy jego obradom Cechmistrz lub jego zastępca.
W przypadku zwołania Walnego .Zgromadzenia na wniosek osób
wymieniony w § 18 ust. 2 p. 1 i 2 przewodniczącego obrad wybiera Walne Zgromadzenie, które ponadto w każdym przypadku wybiera sekretarza.
2,Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.
Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami w § 19 statutu jest zdolne do podejmowania uchwal w sprawach objętych, porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 części członków Cechu lub delegatów.
2. W razie nie dojścia do skutku Walnego Zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd obowiązany jest nie później niż w ciągu 60 dni zwołać ponownie Walne Zgromadzenie, które prawomocne jest bez względu na liczbę obecnych.
3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.
4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo na porządek obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów uprawnionych do głosowania.
Uchwalą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu oraz uchwala o członkostwie w organizacjach.
5.W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§22

1. Uchwały na Walnym Zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym,
2. Wybory do organów samorządowych Cechu dokonuje się
w głosowaniu tajnym - szczegółowe zasady wyborów określa Regulamin Walnego Zgromadzenia członków Cechu.
3.Protokół Walnego Zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

B. Zarząd Cechu

§ 23

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 24

1. Zarząd składa się z cechmistrza, 2 jego zastępców, sekretarza, skarbnika oraz 3 członków.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie : cechmistrza, a pozostałych członków Zarządu - razem. Jednocześnie Walne Zgromadzenie wybiera 2 zastępców członków.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów.
2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera 2 zastępców
cechmistrza i skarbnika.
3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata.
4.Do zarządu Cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu.
5.Kandydat na członka Zarządu powinien posiadać co najmniej 5 - letni okres członkostwa w Cechu.

§ 25

W przypadku ustąpienia lub odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności otrzymanej ilości głosów. W przypadku ustąpienia lub odwołania starszego Cechu, zastępuje go pod starszy.

§ 26

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 27

1.Do zakresu działania Zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, w szczególności:
1/ rozpatrywanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organizacji społecznych i gospodarczych ,
2/ gospodarowanie funduszami i majątkami Cechu, z zastrzeże­niem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 15,
3/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowanie wniosków na te zgromadzenia,
4/ powoływanie komisji spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu i uchwalanie ich regulaminów działania,
5/ realizowanie ustalonych zasad współdziałania z organizacjami
6/ podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa w Cechu,
7/ zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z kierownikiem biura Cechu oraz ustalenie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płac,
8/ rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków, a zwłaszcza;
skarg klientów na niewłaściwe lub nieterminowe wykonywanie zamówień przez członków Cechu,
9/ kierowanie wniosków do koleżeńskiego sądu honorowego w sprawach odpowiedzialności zawodowej członków oraz popieranie tych wniosków przed sądem,
10/ występowanie do organów administracji państwowej w sprawach wykonywania rzemiosła
11/ podejmowanie decyzji o wykreśleniu i wykluczeniu członków; na wniosek koleżeńskiego sadu honorowego.

§28

1.Komisja Rewizyjna uprawniona jest do żądania zwołania zebrania Zarządu w terminie 7 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 29

1. Posiedzenia Zarządu Cechu zwołuje Cechmistrz lub jego zastępca.
2.W posiedzeniach Zarządu uczestniczy kierownik biura z głosem doradczym

§ 30

1. Uchwały Zarządu mogą \"być podejmowane przy obecności co najmniej
polowy statutowej liczby członków, w tym starszego lub - pod starszego Cechu.
2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów.
Przy równej liczbie głosów decyduje glos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.
3.Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd,

I.Komisja Rewizyjna

§ 31

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Koleżeńskiego Sądu Honorowego.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego, a pozostałych członków razem.
Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów,
Członkowie komisji wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka komisji w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

§ 32

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy;
l/ badanie przynajmniej raz na pól roku działalności statutowej Cechu z tym, że na wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Cechu i Zarządu Cechu - badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
2/ badanie rocznych sprawozdań finansowych /bilansów/ oraz zgłoszenie Walnemu Zgromadzeniu wniosków w tych sprawach,
3/ składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności, 4/ przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzieleniu absolutorium Zarządowi,
5/ wydawanie zaleceń Zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.
2.Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin.

D. Koleżeński Sąd Honorowy

§ 33

1. Koleżeński Sąd Honorowy składa się z 5 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu .
Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu, pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru, jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % głosów.
2.Koleżeński Sad Honorowy wybiera spośród siebie 2 zastępców przewodniczącego.

§ 34

Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności przed Koleżeńskim Sądem Honorowym za naruszenie:
1/ statutowych obowiązków członka Cechu określonych w § 8,
2/ zasad etyki zawodowej lub rzetelnego wykonywania zawodu.

§ 35

1.Koleżeński Sąd Honorowy może orzekać następujące kary:
1/ upomnienie
2/ naganę
3/ pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,
4/ pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres do 3 lat.
2. Koleżeński Sąd Honorowy składa wniosek do Zarządu Cechu
o wykluczenie członka, gdy uzna skierowanie wniosku za uzasadnione.

§ 36 .

1. Od orzeczenia Koleżeńskiego Sadu Honorowego służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od doręczenia orzeczenia.
2.Uchwala Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania jest ostateczna.

§ 37

Wykonywanie prawomocnych orzeczeń sądu należy do Zarządu Cechu.

§38

Właściwość, zasady i tryb postępowania przed Koleżeńskim Sądem Honorowym określa regulamin wydany przez Walne Zgromadzenie.

V.Sekcje terenowe i zawodowe

§39

Członkowie Cechu za zgodą Zarządu Cechu mogą tworzyć sekcje zawodowe, których zadaniem jest rozwijanie szczególnego rodzaju rzemiosła /np. sekcja meblowa artystyczna, sekcja tokarzy w drewnie, stolarstwie budowlanym itp/,
§40

Zadania sekcji, tryb ich działania i organizacje określają regulaminy uchwalone przez Zarząd Cechu.

VI.Zasady gospodarki finansowej Cechu.

§ 41

1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty na świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpłaty.
2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.
3.Zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych regulują odrębne przepisy.

VII .Biuro Cechu

§ 42

1. Kierownik biura Cechu kieruje pracą biura, przygotowuje materiały na posiedzenia organów Cechu oraz czuwa nad wykonaniem uchwał Cechu i zarządzeń władz zwierzchnich.
2. Kierownik biura jest odpowiedzialny za przestrzeganie w działalności Cechu obowiązujących przepisów.
3. W przypadku, gdy wykonanie uchwal lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzje podjął, o jej zmianę lub uchylenie.
W przypadku nie uwzględnienia wystąpić powinien i przedstawić sprawy do Komisji Rewizyjnej Cechu.
4. Kierownik biura Cechu bierze udziali w obradach Walnego
Zgromadzenia oraz w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym
5.Kierownik biura odpowiada za pracę biura przed Zarządem Cechu

§43


1. Kierownikiem biura może być osoba posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz 3 letnia praktykę w organizacjach rzemiosła.
2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Cechu może zwolnić kandydata na kierownika biura Cechu od warunku posiadania 3 letniej praktyki w organizacjach rzemiosła.
3.Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura Cechu.

I.Reprezentacja Cechu

§ 44

1.Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Cechmistrza, jego zastępców lub inne osoby upoważnione przez Zarząd.
2,Do reprezentowania Cechu na zewnątrz Zarząd może upoważnić w określonych sprawach również kierownika biura Cechu.

§ 45

1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają cechmistrz lub jego zastępcy łącznie z kierownikiem biura, a w razie jego nieobecności - łącznie z upoważnieniem przez kierownika - pracownikiem biura Cechu.
2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura Cechu pełnomocnictwa do dokonania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

IX,Połączenie i likwidacja.

§ 46

1. Połączenie i likwidacja Cechu może nastąpić wskutek uchwały Walnego Zgromadzenia podjętego większością 3/4 głosów.
2. Zasady likwidacji lub połączenia określają uchwały Walnego Zgromadzenia, o których mowa w ust.1.Opieka i wykonanie Logi.pl & www.icech.pl

Strona główna Skok w górę

Administracja serwisem

© 2004 - 2024 r. Cech Stolarzy Swarzędzkich